Република Српска

Украдена струја вриједна 695.000 КМ

На по­дручју ко­је по­кри­ва „Елек­тро­кра­ји­на“ про­шле го­ди­не от­кри­ве­но је 219 случаје­ва нео­вла­ште­не по­трош­ње, одно­сно крађе стру­је, са обрачуна­том по­трош­њом од 695.788 КМ, пот­врди­ли су из овог пре­ду­зећа за „Не­за­ви­сне но­ви­не“.

По­дручје ко­је по­кри­ва ово пре­ду­зеће чине Ба­ња­лу­ка, Гра­ди­шка, Ко­зар­ска Ду­би­ца, Ла­кта­ши, Мрко­њић Град, Но­ви Град, Прња­вор, При­је­дор, Србац, Чели­нац и Ши­по­во.

Ка­ко на­во­де из „Елек­тро­кра­ји­не“, упо­ређујући го­ре на­ве­де­не број­еве са случаје­ви­ма нео­вла­ште­не по­трош­ње елек­тричне енер­ги­је у 2021. го­ди­ни, тај број је не­што ма­њи, јер је та­да еви­ден­ти­ра­но 245 случаје­ва.

„Нај­већи број случаје­ва нео­вла­ште­не по­трош­ње одно­си се на са­моу­кључење без елек­тро­енер­гет­ске са­гла­снос­ти, уго­во­ра о сна­бдије­ва­њу или укључења по­сли­је ис­кључења крај­њих ку­па­ца због ду­га“, ре­кли су из „Елек­тро­кра­ји­не“.

Са дру­ге стра­не, из Ми­нис­тар­ства уну­траш­њих по­сло­ва (МУП) РС, кажу да је у то­ку про­шле го­ди­не еви­ден­ти­ра­но 139 случаја крађе стру­је у Српској.

„По­ли­циј­ски службе­ни­ци Ми­нис­тар­ства уну­траш­њих по­сло­ва Ре­пу­бли­ке Српске од ја­ну­ара до де­цем­бра 2022. го­ди­не еви­ден­ти­ра­ли су 139 случаје­ва крађе елек­тричне енер­ги­је, ко­је је почини­ло 140 осо­ба“, ре­кли су за „Не­за­ви­сне но­ви­не“ из МУП РС.

Из „Елек­тро­кра­ји­не“ кажу да не­са­вје­сни по­тро­шачи најчешће ски­да­ју плом­бе, утичу на не­пра­вил­ност ра­да мјер­них уређаја, одно­сно бро­ји­ла или на ожичење мјер­ног мјес­та.

Пре­ма Кри­вичном за­ко­ни­ку Ре­пу­бли­ке Српске, онај ко нео­вла­ште­но ко­рис­ти елек­тричну енер­ги­ју, може бити ка­жњен ка­зном за­тво­ра од шест мје­се­ци па чак до пет, одно­сно осам го­ди­на, те новчаном ка­зном, а у за­ви­снос­ти од то­га ко­ли­ко је стру­је укра­де­но те ко је починио ово кри­вично дје­ло.

Ка­ко на­гла­ша­ва­ју из овог пре­ду­зећа, из го­ди­не у го­ди­ну еви­ден­тно је сма­ње­не број случаје­ва крађе стру­је, а с об­зи­ром на то да се нео­вла­ште­на по­трош­ња тре­ти­ра као кри­вично дје­ло од ју­ла 2017. го­ди­не.

„У го­ди­ни при­је то­га, тј. 2016. го­ди­не, еви­ден­ти­ран је 721 случај нео­вла­ште­не по­трош­ње елек­тричне енер­ги­је, те је сва­ке на­ре­дне го­ди­не при­мје­тан тренд опа­да­ња еви­ден­ти­ра­них случаје­ва, као што је изражен и тренд сма­ње­ња ко­мер­ци­јал­них и уку­пних дис­три­бу­ти­вних гу­би­та­ка пре­ду­зећа“, до­да­ју из овог пре­ду­зећа.

Они сма­тра­ју да су на­ве­де­ни трен­до­ви са­мо у ма­њој мје­ри ре­зул­тат по­ме­ну­тих за­кон­ских одре­даба, а у већој мјери, при­је све­га, ин­тен­зи­вних акти­внос­ти пре­ду­зећа на пре­ду­пређењу и от­кри­ва­њу нео­вла­ште­не по­трош­ње.

Пре­ма њи­хо­вим ри­јечима, „Елек­тро­кра­ји­на“ се про­тив нео­вла­ште­не по­трош­ње бо­ри, ка­ко спро­вођењем мје­ра кон­тро­ле кри­тичних по­дручја, та­ко и ин­вес­ти­ци­оним акти­внос­ти­ма на из­мје­шта­њу мјер­них мјес­та из обје­ка­та по­трош­ње и угра­дњи па­ме­тних бро­ји­ла са оп­ци­ја­ма да­љин­ског очита­ња по­трош­ње и упо­зо­ре­ња на нео­вла­ште­но дје­ло­ва­ње на бро­ји­ло.

„Ка­да се за­врши акту­ел­ни про­је­кат мо­дер­ни­за­ци­је дис­три­бу­ти­вне мреже, ‘Елек­тро­кра­ји­на’ ће има­ти ви­ше од 50.000 уграђених па­ме­тних бро­ји­ла, са чиме ћемо по­кри­ти 20 од­сто од уку­пног бро­ја ко­ри­сни­ка“, за­кључују из овог пре­ду­зећа.

Пратите нас на друштвеним мрежама | Facebook | Instagram |
Подијели...
Извор
НЕЗАВИСНЕ

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Користите блокатор реклама

Наш систем је детектовао да користите неки од блокатора реклама. Ако бисмо те могли замолити да га искључите док читате наше вијести били би ти много захвални. Хвала ти унапријед!