Друштво

ЈУ СШЦ „Голуб Куреш“ Билећа расписао конкурс за директора

ЈУ СШЦ „ГОЛУБ КУРЕШ“
БИЛЕЋА

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора ЈУ СШЦ „Голуб Куреш“ Билећа

I Опис послова
Директор руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. За свој рад одговара Влади, школском одбору и министру. Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби, Законом о средњем образовању и васпитању и статутом школе.

II Мандат
Директор школе бира се на период од четири (4) године.
Мандат директора тече од момента ступања на дужност.

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

III   Услови:
Поред општих услова предвиђених Законом о раду („Сл.гл.РС“, бр. 1/16 и 66/18)
-да је држављанин Републике Српске, односно БиХ,
-да је пунољетан,
-да је здравствено способан за обављање послова на наведеном радном мјесту,
-да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, нити је против њега покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,
кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 129. Закона о  средњем образовању и васпитању („Сл.гл.РС“,бр.: 41/2018)
-да има завршен први циклус студија у трајању од најмање четири године и остварених 240 ECTS бодова или еквивалент,
-да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе
-да има предложен програм рада и истиче се својим радом и способностима за организовање образовно-васпитно рада у школи,
-да испуњава услове за радно мјесто наставника или стручног сарадника у школи у којој конкурише.
Процедура избора и именовања директора биће обављена у складу са одредбама члана 128. став 1. тачка 8. 9. и 10. и члана 130. став 2. Закона о средњем образовању и васпитању („Сл.гласник Републике Српске“, бр. 41/18).

Уз пријаву (са кратком биографијом о кретању у струци и о оствареним резултатима у образовно-васпитном раду, адресом и бројем телефона, пријава мора бити потписана) на конкурс кандидати су дужни да доставе сљедећа документа:
За испуњеност општих услова:
-Извод из матичне књиге рођених;
-Увјерење о држављанству;
-Љекарско увјерење о психо-физичкој способности;
-Љекарско увјерење кандидат ће доставити након што буде изабран по конкурсу, а прије преузимања дужности директора. Љекарско увјерење не може бити старије од шест (6) мјесеци.
-Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности,морала,службене дужности,трговине људима,злостављања дјетета,полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,злоупотребе опојних средстава,( школа прибавља службеним путем за изабраног кандидата).
-Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце ,( школа прибавља службеним путем за изабраног кандидата).
-Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности ,морала,службене дужности,полног интегритета,злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.
За испуњеност посебних услова:
*Диплому о завршеном високом образовању;
*Увјерење о положеном стручном испиту за рад у образовно-васпитном раду;
*Потврду о радном искуству од најмање пет (5) година као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе;
*Предложен програм рада за наредни четверогодишњи мандат.
За директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава БиХ.

IV   Сукоб интереса:
Кандидати за избор и именовање директора школе не могу обављати дужност, активности или бити на положају који доводи до сукоба интереса како је прописано одредбама Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 73/08 и 52/14).
Да се на кандидата не односи члан IX став 1. Устава БиХ и да не подлијеже сукобу интереса кандидати треба да доставе овјерене изјаве.
Кандидати прилажу оригинале или овјерене копије докумената, не старије од шест (6) мјесеци, а исте им се неће враћати након завршене процедуре по конкурсу.

Конкурс остаје отворен петнаест (15) дана од дана објављивања.
Пријаве на конкурс са неопходном документацијом могу се доставити у року остављеном конкурсом  лично или  поштом на адресу:
ЈУ СШЦ „Голуб Куреш“ Билећа , Владимира Гаћиновића  1, 89 230 Билећа,  са назнаком: „Пријава на конкурс за избор директора“.
Обавезно на полеђини коверте навести име, презиме и тачну адресу становања кандидата.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Школски одбор ће размотрити пријаве свих кандидата и доставити министру документацију и списак кандиата који испуњавају услове конкурса за именовање директора школе, у року од 8 дана од дана разматрања пријава.
Школски одбор ће писмено обавјестити пријављене кандидате на конкурс о одлуци у вези именовања директора у року од осам (8) дана од дана пријема одлуке од надлежног министарства.

Извор:ЗЗРС

Подијели...

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Користите блокатор реклама

Наш систем је детектовао да користите неки од блокатора реклама. Ако бисмо те могли замолити да га искључите док читате наше вијести били би ти много захвални. Хвала ти унапријед!