Данас коначна пресуда Младићу Данас коначна пресуда Младићу
Подијели...Жал­бе­но ви­јеће Ме­ха­ни­зма за кри­вичне су­до­ве у Ха­гу да­нас ће обја­ви­ти ко­начну пре­су­ду ге­не­ра­лу Рат­ку Мла­дићу, не­ка­даш­њем ко­ма­ндан­ту Гла­вног шта­ба Вој­ске Ре­пу­бли­ке Српске, ко­ји... Данас коначна пресуда Младићу
Подијели...


Жал­бе­но ви­јеће Ме­ха­ни­зма за кри­вичне су­до­ве у Ха­гу да­нас ће обја­ви­ти ко­начну пре­су­ду ге­не­ра­лу Рат­ку Мла­дићу, не­ка­даш­њем ко­ма­ндан­ту Гла­вног шта­ба Вој­ске Ре­пу­бли­ке Српске, ко­ји је првос­те­пе­ном пре­су­дом Ха­шког три­бу­на­ла осуђен на доживо­тну ка­зну за­тво­ра.

Као што се и очеки­ва­ло, дру­гос­те­пе­на пре­су­да Мла­дићу иза­зва­ла је ра­зличите реа­кци­је, при­је све­га у БиХ, али и ре­ги­ону.

С је­дне стра­не, Срби угла­вном тврде да би, да пос­то­ји прав­да, Мла­дић био осло­бођен, док с дру­ге стра­не Бош­ња­ци угла­вном ис­тичу да је за Мла­дића сва­ка ка­зна ма­ла и да очеку­ју да пре­су­да бу­де пот­врђена, али да бу­де осуђен и за оп­тужбе ко­јих је првос­те­пе­ном пре­су­дом осло­бођен.

“Ако се бу­де за­сни­ва­ла на пра­ву и до­ка­зи­ма ко­ји су изве­де­ни на суђењу, он­да ће га осло­бо­ди­ти. Све дру­го је по­ли­тичка одлу­ка”, ре­као је Дар­ко Мла­дић, син ге­не­ра­ла Мла­дића.

И Ми­ло­рад До­дик, пред­сје­да­ва­јући Пред­сје­дниш­тва БиХ, ре­као је да Три­бу­нал у Ха­гу ни­је мјес­то прав­де и да ни­је успио по­ми­ри­ти на­ро­де у Бо­сни и Хер­це­го­ви­ни, јер је до­но­сио ра­зличите пре­су­де, те да ће нажалост до­са­даш­ња пра­кса за­тећи и ге­не­ра­ла Мла­дића.

“Мла­дића дожив­ља­вам као вој­ни­ка, не дожив­ља­вам га као ра­тног злочин­ца, ка­ко желе да га пред­ста­ве”, ре­као је До­дик.

Ко­начна пре­су­да Мла­дићу биће изречена да­нас у 15 часо­ва, а првос­те­пе­ном пре­су­дом осуђен је на доживо­тни за­твор уз обра­зложење да је значај­но до­при­нио из­врше­њу ге­но­ци­да у Сре­бре­ни­ци и дру­гих ра­тних злочина почиње­них на те­ри­то­ри­ји БиХ. Осуђен је по 10 од 11 тачака оп­тужни­це. Осло­бођен је оп­тужби за ге­но­цид у шест оп­шти­на – Фоча, Кључ, Ко­тор Ва­рош, При­је­дор, Сан­ски Мост и Вла­се­ни­ца. Жал­бу на пре­су­ду уложили су и Тужилаш­тво и Мла­дићеви бра­ни­оци.

“Ако бисмо гле­да­ли чиње­нично ста­ње и ма­те­ри­јал­не до­ка­зе, он­да очеку­јем осло­бађајућу пре­су­ду. Нажалост, има­јући у ви­ду пра­ксу тог су­да и опис начина из­врше­ња тзв. кри­вичног дје­ла кроз три УЗП-а, он­да је за­ис­та врло ма­ла вје­ро­ва­тноћа да до то­га дође”, ре­као је Ми­ло­мир Савчић, пред­сје­дник БО РС, по­дјећајући да је Ха­шки три­бу­нал Србе осу­дио на 1.138 го­ди­на ро­би­је, а Бош­ња­ке на са­мо 42 го­ди­не, ис­то­вре­ме­но на­гла­ша­ва­јући да је пре­су­да­ма пре­не­се­на по­ру­ка сви­ма на­ма ко­ји живи­мо ов­дје да ни­шта ни­је за­врше­но.

И адво­кат То­ма Фи­ла ре­као је да је пе­си­мис­та по пи­та­њу дру­гос­те­пе­не пре­су­де Мла­дићу те да је Суд у Ха­гу на­прав­љен да по­каже да су Срби за све кри­ви.

“Ви­део сам жал­бу, раз­го­ва­рао сам и са си­ном ге­не­ра­ла Мла­дића, то је са­врше­на ар­гу­мен­та­ци­ја, али та ар­гу­мен­та­ци­ја је би­ла и на првом суђењу”, ре­као је Фи­ла.

С дру­ге стра­не, Бош­ња­ци очеку­ју да ће првос­те­пе­на пре­су­да Мла­дићу у нај­ма­њу ру­ку би­ти пот­врђена, али и про­ши­ре­на на још се­дам оп­шти­на за ко­је је осло­бођен.

“То би би­ла пра­вична пре­су­да међуна­ро­дних кри­вичних су­до­ва, али има­мо одређених зе­бњи. По­го­то­во јер је пред­сје­да­ва­јућа Апе­ла­ци­оног ви­јећа изни­је­ла сво­је ре­зер­ве о ди­је­лу ге­но­ци­да у Сре­бре­ни­ци. Али ци­је­ним да ће у нај­ма­њу ру­ку би­ти пот­врђена првос­те­пе­на пре­су­да”, ре­као је не­да­вно Адил Осма­но­вић, по­сла­ник СДА у Пред­ста­вничком до­му пар­ла­мен­та БиХ.

Под­сјећања ра­ди, Мла­дић је уха­пшен у ма­ју 2011. го­ди­не, на­кон 12 го­ди­на скри­ва­ња у мјес­ту Ла­за­ре­во у Срби­ји, а не­ко­ли­ко да­на ка­сни­је изручен је у Хаг. Суђење је почело у ма­ју 2012, а окончано 15. де­цем­бра 2016. го­ди­не. То­ком суђења, Мла­дић је не­ги­рао кри­ви­цу, а због ло­шег здрав­стве­ног ста­ња ње­го­ва по­ро­ди­ца и бра­ни­ци ви­ше пу­та су тражили да му се омо­гући ли­јечење на сло­бо­ди, али Три­бу­нал у Ха­гу то ни­ка­да ни­је до­зво­лио.

Извор:НЕЗАВИСНЕ


Подијели...

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *