Друштво

Данас коначна пресуда Младићу


Жал­бе­но ви­јеће Ме­ха­ни­зма за кри­вичне су­до­ве у Ха­гу да­нас ће обја­ви­ти ко­начну пре­су­ду ге­не­ра­лу Рат­ку Мла­дићу, не­ка­даш­њем ко­ма­ндан­ту Гла­вног шта­ба Вој­ске Ре­пу­бли­ке Српске, ко­ји је првос­те­пе­ном пре­су­дом Ха­шког три­бу­на­ла осуђен на доживо­тну ка­зну за­тво­ра.

Као што се и очеки­ва­ло, дру­гос­те­пе­на пре­су­да Мла­дићу иза­зва­ла је ра­зличите реа­кци­је, при­је све­га у БиХ, али и ре­ги­ону.

С је­дне стра­не, Срби угла­вном тврде да би, да пос­то­ји прав­да, Мла­дић био осло­бођен, док с дру­ге стра­не Бош­ња­ци угла­вном ис­тичу да је за Мла­дића сва­ка ка­зна ма­ла и да очеку­ју да пре­су­да бу­де пот­врђена, али да бу­де осуђен и за оп­тужбе ко­јих је првос­те­пе­ном пре­су­дом осло­бођен.

„Ако се бу­де за­сни­ва­ла на пра­ву и до­ка­зи­ма ко­ји су изве­де­ни на суђењу, он­да ће га осло­бо­ди­ти. Све дру­го је по­ли­тичка одлу­ка“, ре­као је Дар­ко Мла­дић, син ге­не­ра­ла Мла­дића.

И Ми­ло­рад До­дик, пред­сје­да­ва­јући Пред­сје­дниш­тва БиХ, ре­као је да Три­бу­нал у Ха­гу ни­је мјес­то прав­де и да ни­је успио по­ми­ри­ти на­ро­де у Бо­сни и Хер­це­го­ви­ни, јер је до­но­сио ра­зличите пре­су­де, те да ће нажалост до­са­даш­ња пра­кса за­тећи и ге­не­ра­ла Мла­дића.

„Мла­дића дожив­ља­вам као вој­ни­ка, не дожив­ља­вам га као ра­тног злочин­ца, ка­ко желе да га пред­ста­ве“, ре­као је До­дик.

Ко­начна пре­су­да Мла­дићу биће изречена да­нас у 15 часо­ва, а првос­те­пе­ном пре­су­дом осуђен је на доживо­тни за­твор уз обра­зложење да је значај­но до­при­нио из­врше­њу ге­но­ци­да у Сре­бре­ни­ци и дру­гих ра­тних злочина почиње­них на те­ри­то­ри­ји БиХ. Осуђен је по 10 од 11 тачака оп­тужни­це. Осло­бођен је оп­тужби за ге­но­цид у шест оп­шти­на – Фоча, Кључ, Ко­тор Ва­рош, При­је­дор, Сан­ски Мост и Вла­се­ни­ца. Жал­бу на пре­су­ду уложили су и Тужилаш­тво и Мла­дићеви бра­ни­оци.

„Ако бисмо гле­да­ли чиње­нично ста­ње и ма­те­ри­јал­не до­ка­зе, он­да очеку­јем осло­бађајућу пре­су­ду. Нажалост, има­јући у ви­ду пра­ксу тог су­да и опис начина из­врше­ња тзв. кри­вичног дје­ла кроз три УЗП-а, он­да је за­ис­та врло ма­ла вје­ро­ва­тноћа да до то­га дође“, ре­као је Ми­ло­мир Савчић, пред­сје­дник БО РС, по­дјећајући да је Ха­шки три­бу­нал Србе осу­дио на 1.138 го­ди­на ро­би­је, а Бош­ња­ке на са­мо 42 го­ди­не, ис­то­вре­ме­но на­гла­ша­ва­јући да је пре­су­да­ма пре­не­се­на по­ру­ка сви­ма на­ма ко­ји живи­мо ов­дје да ни­шта ни­је за­врше­но.

И адво­кат То­ма Фи­ла ре­као је да је пе­си­мис­та по пи­та­њу дру­гос­те­пе­не пре­су­де Мла­дићу те да је Суд у Ха­гу на­прав­љен да по­каже да су Срби за све кри­ви.

„Ви­део сам жал­бу, раз­го­ва­рао сам и са си­ном ге­не­ра­ла Мла­дића, то је са­врше­на ар­гу­мен­та­ци­ја, али та ар­гу­мен­та­ци­ја је би­ла и на првом суђењу“, ре­као је Фи­ла.

С дру­ге стра­не, Бош­ња­ци очеку­ју да ће првос­те­пе­на пре­су­да Мла­дићу у нај­ма­њу ру­ку би­ти пот­врђена, али и про­ши­ре­на на још се­дам оп­шти­на за ко­је је осло­бођен.

„То би би­ла пра­вична пре­су­да међуна­ро­дних кри­вичних су­до­ва, али има­мо одређених зе­бњи. По­го­то­во јер је пред­сје­да­ва­јућа Апе­ла­ци­оног ви­јећа изни­је­ла сво­је ре­зер­ве о ди­је­лу ге­но­ци­да у Сре­бре­ни­ци. Али ци­је­ним да ће у нај­ма­њу ру­ку би­ти пот­врђена првос­те­пе­на пре­су­да“, ре­као је не­да­вно Адил Осма­но­вић, по­сла­ник СДА у Пред­ста­вничком до­му пар­ла­мен­та БиХ.

Под­сјећања ра­ди, Мла­дић је уха­пшен у ма­ју 2011. го­ди­не, на­кон 12 го­ди­на скри­ва­ња у мјес­ту Ла­за­ре­во у Срби­ји, а не­ко­ли­ко да­на ка­сни­је изручен је у Хаг. Суђење је почело у ма­ју 2012, а окончано 15. де­цем­бра 2016. го­ди­не. То­ком суђења, Мла­дић је не­ги­рао кри­ви­цу, а због ло­шег здрав­стве­ног ста­ња ње­го­ва по­ро­ди­ца и бра­ни­ци ви­ше пу­та су тражили да му се омо­гући ли­јечење на сло­бо­ди, али Три­бу­нал у Ха­гу то ни­ка­да ни­је до­зво­лио.

Извор:НЕЗАВИСНЕ

Подијели...

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Користите блокатор реклама

Наш систем је детектовао да користите неки од блокатора реклама. Ако бисмо те могли замолити да га искључите док читате наше вијести били би ти много захвални. Хвала ти унапријед!