ДруштвоТребиње

Билећа тражи директоре, Требиње приправника

Подијели...

Скупштина општине Билећа расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора јавних установа чији је оснивач општина Билећа

I – Скупштина општине Билећа расписује Јавни конкурс за избор и именовање:

1.директора ЈУ Центар за социјални рад Билећа,
2.директора ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање „Будућност“ Билећа,
3.директора ЈУ Дом културе „Јевто Дедијер“ Билећа,
4.директора ЈУ Културно-спортски центар Билећа,
5.директора ЈУ Центар за информисање Билећа,
6.директора ЈУ Туристичка организација општине Билећа.

II – Опис послова

Директор руководи установом, представља и заступа установу и одговоран је за законитост њеног рада. Директор извршава и друге послове утврђене законом и статутом установе.

III – Мандат

Директор се именује на период од четири године.

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

IV – Општи услови за кандидате:

-да су држављани Републике Српске или БиХ,
-да су старији од 18 година,
-да имају општу здравствену способност,
-да нису отпуштени из државне службе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ, односно ентитетима у периоду од три године прије дана објављивања Јавног конкурса,
-да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за обављање тражених послова,
-да се против њих не води кривични поступак,
-да се на њих не односе одредбе члана IX став 1. Устава БиХ.

V – Посебни услови:

1.1 Посебни услови за кандидате за директора ЈУ Центар за социјални рад Билећа:

-Висока стручна спрема, лица која су стекла образовање првог циклуса у трајању од најмање три, а највише четири године и вреднују се са најмање 180, односно 240 ECTS бодова, односно имају стручну спрему према закону који регулише високо образобање одговарајућег усмјерења и то:дипломирани социјални радник, дипломирани правник, дипломирани психолог, дипломирани социолог, дипломирани специјални педагог, дипломирани дефектолог (дипломирани специјални едукатор и рехабилитатор), као и лица која имају високу стручну спрему економских усмјерења.

-најмање пет година радног искуства у струци,
-положен стручни испит за рад у органима управе,
-програм рада за период на који се именује директор.

2.1 Посебни услови за кандидате за директора ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање „Будућност“ Билећа:

– висока стручна спрема, завршен први циклус одговарајућег студијског програма или еквивалент потребан за рад у предшколским установама на пословима васпитача или стручног сарадника, или први циклус одговарајућег студијског програма или еквивалент потребан за рад у васпитно-образовним установама на пословима наставника или стручног сарадника или дипломирани правник или дипломирани економиста.
– најмање пет година радног искуства у својој струци након стицања високе стручне спреме,
– програм рада за период на који се именује директор.

3.1 Посебни услови за кандидате за директора ЈУ Дом културе „Јевто Дедијер“ Билећа:

– висока или виша стручна спрема друштвеног смјера,
– најмање три године радног искуства у струци.
– програм рада за период на који се именује директор.

4.1 Посебни услови за кандидате за директора ЈУ Културно-спортски центар Билећа:

– висока стручна спрема са остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,
– најмање једна година радног искуства у струци,
– програм рада за период на који се именује директор.

5.1 Посебни услови за кандидате за директора ЈУ Центар за информисање Билећа:

– висока стручна спрема друштвеног смјера,
– најмање три године радног искуства у области информисања,
– програм рада за период на који се именује директор.

6.1 Посебни услови за кандидате за директора ЈУ Туристичка организација општине Билећа

– висока стручна спрема туристичког или друштвеног смјера са оставрених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,
– најмање једна година радног искуства у струци,
– активно знање једног страног језика на нивоу B2, C1 или C2 у складу са СЕF стандардима,
– програм рада за период на који се именује директор.

VI – Сукоб интереса

Кандидати не могу обављати дужности, активности или бити на положају који их доводи до сукоба интереса у складу са Законом о спрјечавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 73/08), Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр.25/03,41/03 и 104/06), и Законом о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, бр.68/07,109/12 и 44/16).

VII – Потребна документа

Уз пријаву на конкурс, у којој ће навести на коју позицију се пријављују, кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

-фото-копију личне карте,
-увјерење о држављанству,
-извод из матичне књиге рођених,
-својеручно потписану и овјерену изјаву да нису отпуштени из државне службе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ, односно ентитетима у периоду од три године прије дана објављивања Јавног конкурса,
-својеручно потписану и овјерену изјаву да се на њих не односе одредбе члана IX став 1. Устава БиХ,
-својеручно потписану и овјерену изјаву да нису у сукобу интереса,
-увјерење о невођењу кривичног поступка,
-увјерење о некажњавању/неосуђиваности, које није старије од шест мјесеци,
-овјерену копију дипломе,
-доказ о радном искуству,
-за кандидате под тачком 6.1. увјерење/цертификат о активном знању страног језика на нивоу B2, C1 или C2 у складу са СЕF стандардима, издато од школе или друге институције која се бави едукацијом страних језика или диплома или друга исправа која потврђује стечено звање или занимање које је непосредно везано за знање страног језика,
-програм рада за период на који се именује директор,
-увјерење о општој здравственој способности (доставиће само изабрани кандидати).

VIII – Рок

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања.

Јавни конкурс биће објављен у дневном листу „Глас Српске“ и у „Службеном гласнику Републике Српске“.

Рок за подношење пријава рачуна се од дана посљедњег објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Достављена документа неће се враћати кандидатима.

IX – Остале одредбе

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса, Комисија за избор и именовање директора јавних установа чији је оснивач општина Билећа, обавиће интервју на којем ће вршити оцјењивање стручне оспособљености, знања и вјештине кандидата.Коначну одлуку о именовању доноси Скупштина општине Билећа.

X – Остале одредбе

Пријаве се могу доставити лично или поштом, на адресу: Скупштина општине Билећа, Краља Александра 28, 89230 Билећа, Комисија за спровођење поступка за избор и именовање директора јавних установа чији је оснивач општина Билећа – не отварати.

 

Град Требињe расписује

ЈАВНИ  КОНКУРС

за пријем приправника са високом стручном спремом

1.Дипломирани правник (ВСС или завршен први циклус студија са остварених 240 ЕЦТС бодова) – 1 извршилац

Приправнички статус:

Приправник је лице које први пут заснива радни однос у том степену стручне спреме или звања, као и лице које је провело на раду вријеме краће од времена утврђеног за приправнички стаж у том степену стручне спреме или звања.

Приправнички стаж траје 12 (дванаест) мјесеци.

Након проведеног приправничког стажа кандидату ће се омогућити полагање стручног испита.

Опис посла:

Кандидат ће током приправничког стажа обављати послове у складу са Програмом обуке за оспособљавање приправника са високом стручном спремом.

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Општи услови:

1.Да је држављанин Републике Српске, односно БиХ,
2.да је старији од 18 година,
3.да има општу здравствену способност,
4.да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској управи,
5.да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ, у периоду од три године прије објављивања конкурса,
6.Да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у градској управи у складу са чланом 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединица локалне самоуправе,
7.Да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан IX став 1. Устава БиХ.

Посебни услови:

1.Дипломирани правник (ВСС или завршен први циклус студија са остварених 240 ЕЦТС бодова)  – 1 извршилац

Потребни документи:

Уз пријаву на конкурс кандидати су обавезни да доставе доказе о испуњавању општих и посебних услова и то: увјерење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, љекарско увјерење уколико буде изабран, увјерење да се не води кривични поступак, изјаву да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било ком нивоу власти у БиХ у периоду од три године прије дана објављивања овог конкурса , изјаву да се на њега не односи члан IX став 1 Устава БиХ, изјаву да се не налази у условима неспојивости и сукобу интереса сагласно одредбама чланова 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединица локалне самоуправе (Службени гласник Републике Српске број:97/16), изјаву да нема радног искуства у струци, диплома о завршеној школи.

Пријава за учешће на Јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс, која је саставни дио овог Јавног конкурса.

Сви кандидати који испуњавају услове из Јавног конкурса биће позвани на интервју.

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу Глас Српске.

Право на пријаву по овом конкурсу имају само кандидати који се налазе на евиденцији Завода за запошљавање РС – Филијала Требиње.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Пријаве се могу достављати лично или путем поште на адресу: Град Требиње, Вука Караџића број 2, са назнаком Комисија за спровођење конкурса за пријем приправника са високом стручном спремом ради оспособљавања за запошљавање.

Особа задужена за давање додатних обавјештења по Јавном конкурсу је Велибор Бодирога, секретар Скупштине града Требиња, контакт телефон: 059 260 441 у периоду од 08-00 до 15-00 часова сваког радног дана.

Извор:ЗЗРС


Подијели...

Повезане вијести

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Користите блокатор реклама

Наш систем је детектовао да користите неки од блокатора реклама. Ако бисмо те могли замолити да га искључите док читате наше вијести били би ти много захвални. Хвала ти унапријед!