Друштво

ЈАВНИ КОНКУРС за попуну упражњених радних мјеста у Општинској управи Билећа

ОПИС РАДНОГ МЈЕСТА

1. Шеф Одсјека за цивилну заштиту и заштиту од пожара…..1 извршилац на неодређено вријеме,
2. Самостални стручни сарадник за сарадњу Скупштине општине са нижим буџетским корисницима и Јавним установама  Билећа……..1 извршилац на неодређено вријеме,
3. Самостални стручни сарадник за припрему документације……1 извршилац на неодређено вријеме ,
4. Ватрогасац – возач………1 извршилац на неодређено вријеме.

II – Опис послова

Опис послова утврђен је Правилником о организацији и систематизацијији радних мјеста општинске управе Билећа („Службени гласник општине Билећа“,број: 8/14,2/15,5/15 4/16 ,6/16,4/17 ,6/17 и 7/17).

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

III – Општи услови за кандидате

1. Да је држављанин РС, односно БиХ,
2. Да је старији од 18 година,
3. Да има општу здравствену способност,
4. Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци  или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у Општинској управи,
5. Да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем
нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса,
6. Да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом-члан IX став 1 .Устава БиХ,
7. Да није у сукобу интереса ,односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи члан од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

IV – Посебни услови  за кандидате

Под 1.

-ВСС-друштвеног ,природног или техничког смјера или први циклус студија са најмање 240 ЕCTS бодова.
-Најмање три  (3) године радног искуства у траженом степену образовања,
-Положен стручни испит за рад у општинској управи,
-Познавање рада на рачунару.

Под 2.

–  ВСС- друштвеног смјера или први циклус студија са најмање  240 ECTS
бодова,
–  једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања,
–  положен стручни испит за рад у општинској управи,
–  познавање рада на рачунару.

Под 3.

–  ВСС- друштвеног смјера или први циклус студија са најмање  240 ECTS бодова,
–  једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања,
–  положен стручни испит за рад у општинској управи,
–  познавање рада на рачунару.

Под 4.

– КВ – техничког смјера,
– 6 мјесеци радног искуства у траженом степену образовања,

V –  Статус:службеници осим  ватрогасца-возача ,који има статус намјештеника.

VI – Потребна документа

Уз пријаву на  конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то:

1. фотокопије  личне карте или пасоша,
2.изјаве у писменој форми:

а)  да је држављанин Републике Српске односно Босне и Херцеговине,
б) да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на
подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује
пред Трибуналом-члан IX став 1 .Устава БиХ,

в) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање
шест мјесеци или за кривично  дјело које га чини неподобним за обављање
послова у општинској управи јединице локалне самоуправе,

г) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било
коме нивоу власти  у БиХ три године  прије објављивања јавног кокурса,

д) да не постоји неспојивост и сукоб интереса у складу са чланом 43. до 47 .  Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе  („Службени гласник Републике Српске „број:97/16),

3.Фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми
4.Фотокопију доказа о радном искуству  у струци,
5. Фотокопију увјерења о положеном стручном испиту за рад у општинској управи,
6.Фотокопију доказа о познавању рада на рачунару (увјерење,потврда или други доказ о информатичкој оспособљености).

VII

Кандидати  који испуњавају услове  конкурса биће позвани на интервју.
О времену и мјесту спровођења интервјуа кандидати ће бити благовремено обавјештени.

Прворангирани  кандидат ,по приједлогу Комисије ,дужан је да у року од седам дана, од дана пријема обавјештења Комисије достави доказе о испуњавању општих  и посебних услова  у оргиналу или овјерене фото-копије (извод из матичне књиге рођених,увјерење о држављанству ,увјерење о општој здраственој способности,увјерење о неосуђивању,увјерење да се не води кривични поступак,овјерене изјаве о испуњавању услова из поглавља  VI тачке 2.подт.б),г) и д) и посебних услова  у оргиналу и овјереној фото-копији (диплому о стручној спреми,увјерење о радном искуству,увјерење о положеном стручном испиту, и доказ о познавању рада на рачунару ).

Ако праворангирани кандидат у прописном року не достави доказе или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове,позваће следећег кандидата ,по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата ,да достави тражене доказе.

VIII

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у „Службеном гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Глас Српске“.
Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана последњег објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање, а документа приложена уз конкурс неће  се враћати кандидатима.

 IX

Пријаве се  могу доставити лично или путем поште, на адресу: Општина Билећа, Улица Краља Александра бр. 28.  са назнаком „Комисији за спровођење поступка  за пријем службеника“ .

Контакт телефон: 059/371-459; електронска пошта: opbil.personalno@teol.net

Извор:ЗЗРС

Подијели...

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Користите блокатор реклама

Наш систем је детектовао да користите неки од блокатора реклама. Ако бисмо те могли замолити да га искључите док читате наше вијести били би ти много захвални. Хвала ти унапријед!